Tag Archives: กระแสไฟ

กิจการงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในแบบกระแสตรงพร้อมด้วยไฟฟ้ากระแสสลับ

เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง จะมีการใช้มอเตอร์จาก กระแสไฟจากข้างนอก  และในส่วนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ตรงกันข้ามกับมอเตอร์ ใช้กำลังจากภายนอกวนขดลวด ตัดกับสนามไฟฟ้า เกิดกำลังเคลื่อนกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำขึ้น  ซึ่งแหวนแยก หรือไม่ก็ คอมมิวเตเตอร์ เป็นส่วนที่สัมผัสกับแรงถ่าน ดำเนินการเชื่อมต่อกระแสไฟออกสู่ข้างนอก กระแสไฟฟ้าที่ได้เป็นไฟกระแสตรง โดยมีแต่ด้านบวกเพียงอย่างเดียว

เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับจะ แตกต่างจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง คือ เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับมีวงแหวนลื่น มีลักษณะเป็นวงแหวน 2 วง เมื่อขดลวดหมุนตัวจะทำให้ได้กระแสไฟฟ้าวิ่งกลับไปกลับมาในวงจร จึงเรียกว่าไฟฟ้ากระแสสลับ

โดยมีวัตถุประสงค์ของการใช้งาน เพื่อที่จะเป็นเครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้าสำรองในเรื่องที่กระแสไฟของการไฟฟ้าดับและมีกระแสไฟฟ้าไว้ใช้อย่างสม่ำเสมอ …..แนวนโยบายดำเนินการของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอาจแปรเปลี่ยนกำลังแรงงานกลให้เป็นกำลังไฟฟ้าโดยพึ่งพาอาศัยการวนของขดลวดตัดสนามแม่เหล็ก ไม่ก็การเวียนสนามแม่เหล็กตัดขดลวด ในที่นี้จะพูดเจาะจงเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ ซึ่งจะมีต้นกำลัง คือส่วนที่กำเนิดพลังงานกลขึ้นมา เพื่อให้หมุนเพลาของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พวกกังหันน้ำ , จังหันไอ, จังหันก๊าซ  ส่วน Generator เป็นตัวเกิดพลังงานไฟฟ้า โดยแนวคิดรั้งนำของตัวดึงดูดมีทั้งแบบทุ่นหมุน จะทำให้เกิดกระแสไฟรั้งนำขึ้นที่ปลายขดลวดทองแดง นำเอาแรงกระตุ้นกระแสไฟฟ้านี้ไปใช้งานโดยสร้างผ่าน Slip Ring  พร้อมกับแปรงถ่าน รวมทั้งแม่เหล็กธรรมชาติที่มีความแรงของสนามแม่เหล็กคงที่ แต่ใช้ไฟกระแสตรงป้อนผ่านขดลวดทองแดงที่พันรอบแกนเหล็กอ่อน สำหรับเป็นเหตุให้เกิดแม่เหล็กกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำขึ้น ปริมาณของกระแสตรงนี้จึงสามารถคุมปริมาณแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับได้ โดยการเพิ่มหรือไม่ก็ลดปริมาณของกระแสตรง